BIGCAR

การก่อตั้ง Bigcargroup มีจุดกำเนิดย้อนไปเมื่อกว่า 23 ปีก่อน เริ่มต้นมาจากธุรกิจรถยนต์มือสองเพียงขนาดเล็กๆ ในย่านมไหสวรรค์เท่านั้น แต่ด้วยวิสัยทัศน์ในการทำงาน ความจริงใจและซื่อสัตย์กับลูกค้าของ คุณ big (รังสรรค์ สฤษดิ์เวชวรกุล) ผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการทุ่มเททำงานอย่างหนัก พาให้ bigcargroup เติบโตขึ้นมาอย่างยิ่ง


1537 กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160, 10900

ประเภทรถ Type ยี่ห้อรถ Brand
149 คัน
More